Ung i Kor - Vests Studiefond

Ung i Kor - Vest forvalter et studiefond som har røtter tilbake til 1982. Fondets formål er å støtte medlemmer av Nobu Vest som deltar i studietiltak som gagner korsaken. Dette betyr at alle sangere, dirigenter og styremedlemmer i Ung i Kor - Vests medlemskor kan søke om midler til å finansiere deltakelse på kurs, mesterklasser, studiereiser, studier osv. Alt som er med på å utvikle enkeltmedlemmer/grupper av medlemmer som vil være av verdi for korsaken kan støttes. Korsaken er et vidt begrep, og innbefatter all aktivitet knyttet til kor.

I 2012 vil vi dele ut til sammen inntil 5000 kroner. Antall porsjoner og disses størrelse avhenger av søknadene og søknadssummene. Ung i Kor - Vests styre kan velge å dele ut mindre, eller ingen ting av årets pott, dersom det ikke kommer inn aktuelle søknader. Søknadsfrist til Ung i Kor - Vests Studiefond er 01.mars 2012. Dersom det er mer igjen av potten etter hovedtildelingen 28. februar åpnes det for ytterligere søknader som behandles fortløpende (noe behandllingstid må påregnes). Følg med på våre nettsider.

Det er Ung i Kor - Vest sitt styre som behandler søknader til fondet. Det er viktig at søknadene inneholder fullt navn og kontaktinformasjon på søker(e), beskrivelse av studietiltaket, enkelt budsjett (kostnader og finansieringsplan). Det er ikke eget skjema for søknad til fondet, men benytt gjerne vår mal for søknad om støtte (lenger ned på siden)

Styrets tildelinger kan normalt ikke påklages, dersom det ikke er mistanke om direkte styrebehandlingsfeil. Søknadene behandles konfidensielt, men tildelinger offentliggjøres med navn og tildelt sum.

Alle søknader og tildelinger skal være i tråd med fondets statutter. Se disse under.

Ċ
Ung i Kor Vest,
13. feb. 2012, 03:56
Ċ
Ung i Kor Vest,
13. feb. 2012, 03:52
Comments